كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1395/1/31 سه‌شنبه

امتحان میان ترم مالیه عمومی 19/2/96 استاد فولادی  6 فصل اول
-------------------------------------------------------------------------
امتحان میان ترم پول و ارز بانکداری26/2/96 استاد فولادی 6 فصل اول
-------------------------------------------------------------------------
امتحان میان ترم توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 26/2/96 استاد فولادی 5فصل اول
------------------------------------------------------------------------------------------
زبان تخصصی (1و2) رشته حسابداری 27/2/96 خانم رضوی زاده نصف کتاب ساعت 11:30
---------------------------------------------------------------------------------------------------
امتحان میان ترم کاربرد کامپیوتر در حسابداری27/2/96 خانم رضوی زاده کل کتاب ساعت 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------
امتحان میان ترم حقوق بازرگانی 27/2/96 خانم رضوی زاده کل کتاب ساعت11:30
------------------------------------------------------------------------------------------
امتحان میان ترم زبان تخصصی (1) رشته مدیریت دولتی و بازرگانی 21/2/96 خانم شیخی ساعت11:30
کل کتاب
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
امتحان میان ترم زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت خانم شیخی 21/2/96 ساعت11:30 کل کتاب
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 امتحان میان ترم تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها  رشته مدیریت دولتی و بازرگانی خانم شیخی 21/2/96
ساعت 11:30 کل کتاب
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
امتحان میان ترم مبانی روش تحقیق 19/2/96 ساعت 10:30 خانم ملازاده نصف کتاب


امتحان میان ترم مدیریت منابع انسانی 19/2/96 ساعت10:30 خانم ملازاده نصف کتاب


امتحان میان ترم مدیریت اسلامی(1و2) 19/2/96 ساعت10:30 خانم ملازاده نصف کتاب
---------------------------------------------------------------------------------------------
امتحانات میان ترم خانم علی:

اصول حسابداری(1) مورخ27/2/96 ساعت 9 تا آخر فصل 7

اصول حسابداری(2) مورخ 27/2/96 ساعت 9 تاآخر فصل 9

اصول حسابداری(3) مورخ 27/2/96 ساعت9 تاآخر فصل4

مباحث جاری درحسابداری مورخ 27/2/96 ساعت 9تاآخر فصل3 

 اصول حسابداری هزینه یابی مورخ 27/2/96 ساعت9 تاآخر فصل7 

 حسابداری مالیاتی  مورخ 27/2/96 ساعت9 کل کتاب

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه مورخ 27/2/96 ساعت9 کل کتاب

نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی مورخ 27/2/96 ساعت9 کل کتاب

 مبانی تنظیم بودجه مورخ 27/2/96 ساعت9 کل کتاب
 ---------------------------------------------------------------------
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  آقای نیک نفس 28/2/96 ساعت10  از ابتدا تا صفحه 121
------------------------------------------------------------------------------------------
امتحانات میان ترم استاد بهشتی

آیین زندگی اخلاق کاربردی (علوم اسانی و علوم پایه) روز یکشنبه مورخ 31/2/96 ساعت 12:30 نصف اول کتاب

دانش خانواده و جمعیت (علوم اسانی و علوم پایه) روز یکشنبه مورخ 31/2/96 ساعت 12:30 نصف اول کتاب

اندیشه اسلامی (1)و (2)روز یکشنبه مورخ 31/2/96 ساعت 12:30 نصف اول کتاب
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
امتحانات میان ترم استاد رجبی :

اقتصاد مهندسی روز یکشنبه مورخ 31/2/96 ساعت 10 کل کتاب

مدیریت کیفیت بهره وری روز یکشنبه مورخ 31/2/96 ساعت 10 کل کتاب

تحلیل سیستمهاروز یکشنبه مورخ 31/2/96 ساعت 10 کل کتاب

نقشه کشی صنعتی روز یکشنبه مورخ 31/2/96 ساعت 10 کل کتاب
------------------------------------------------------------------------------------------------------
مبانی جامعه شناسی  استاد ستاری  روز یکشنبه مورخ 31/2/96 ساعت 11 کل کتاب
-------------------------------------------------------------------------------------------------
امتحانات میان ترم آقای بارانی:

پیشرفته(1) روز پنجشنبه مورخ 4/2/96 ساعت9:30 کل کتاب

میانه (2)روز پنجشنبه مورخ 4/2/ساعت96 9:30 کل کتاب

مدیریت مالی (2)روز پنجشنبه مورخ 4/2/96ساعت 9:30 کل کتاب

حسابرسی (2)روز پنجشنبه مورخ 4/2/96 ساعت9:30 نصف کتاب


بيشتر