كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1394/11/18 یکشنبه
مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده فارغ التحصیلی
1 جدیدترین گواهی اشتغال به کار ( حکم کارگزینی )
2 اصل گواهی دیپلم ( از دبیرستان )
3 اصل گواهی پیش دانشگاهی ( از دبیرستان )
4 تادییه سه ساله دیپلم ( از اداره پست )
5 تاییدیه پیش دانشگاهی ( از اداره پست )
6 تصویر شناسنامه از تمام صفحات ( یک سری )
7 تصویر کارت ملی (یک سری )
8 تصویر کارت پایان خدمت ( یک سری )
9 اصل کارت دانشجویی
10 اصل کارت کتابخانه
11 7 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده ( خانمها با حجاب کامل )
12 تمبر 10000 ریالی از بانک ملی
13 مراجعه حضوری تکمیل فرمهای فارغ تحصیلی
14 واریز مبلغ 600000 ریال به شماره حساب 2178609001007 نزد بانک ملی شعبه بنفشه تهران

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن04142213291 تمـــاس بــگیرید
بيشتر